info@prodaisam.bg +359 896/PRODAI +359 896 776 324

Политика за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.PRODAISAM.BG

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между " Продай сам " ЕООД (наричани по-долу Доставчик / PRODAISAM.BG ) от една страна и потребителите на Интернет сайт www.prodaisam.bg. (ПОЛЗВАТЕЛ)

1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.1.Наименование на Доставчика : "Продай сам" ЕООД

1.2.Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цветан Лазаров 126

1.3. Данни за кореспонденция: e-mail: info@prodaisam.bg
тел.: 0700 800 96

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл.2 . Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява : услуги в сферата на покупко-продажба, отдаване под наем и други сделки с недвижими имоти, консултантски услуги, маркетингови и рекламни услуги , при условия, подробно описани в уеб сайта.

Чл.3 . Доставчикът предоставя, а ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват Услуги т е , съгласно параметрите, обявени на страницата в Интернет.

3 . ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 4 . Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план.

Чл. 5 . (1) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет. 
(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път. 
(3) Плащанията към доставчика стават по един от следните начини:

Плащане с кредитна или дебитнакарта

·         Плащане в брой

· Плащане с банков превод

4 . УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

Чл. 6. PRODAISAM.BG предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет, регистрация в каталог на българските сайтове, обяви, новини и статистически данни, публикуване на прес съобщения и рекламни карета, наричани за краткост УСЛУГИТЕ .

Чл. 7. УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без това да изисква предопреждниена ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. PRODAISAM.BG не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на сайта наДОСТАВЧИКА.

Чл. 8.При използване УСЛУГИТЕ на PRODAISAM.BG потребителяте длъжен да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и в случайте, в който те не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

Чл. 9. С кликването върху която и да било от хипер-връзките, разположени на сървъра на сайта PRODAISAM.BG ,потребителятдекларирасъгласието си с Общите условия и се задължава да ги спазва , без това да е обвързано с наличие или липса на регистрация в сайта. Общите условия са налични и общо достъпни на сайта www.prodaisam.bg

Чл. 10. Всеки потребител свободно може да направи регистрация и да ползва сайта PRODAISAM.BG .

5 . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗАКУПИЛ ПАКЕТ “Продай сам”

Чл. 11. Потребителя не може да бъде Агенция за недвижими имоти.

Чл. 12. Потребителя може да бъде само собственикът на имота или законно упълномощено от собственика лице.

Чл. 13. Потребителя е длъжен да предостави на PRODAISAM.BG необходимата информация за имота, с цел изпълнението на предвидените в пакета улуги.

Чл. 14. Потребителя е длъжен да информира PRODAISAM.BG за осъществената продажба на имота .

Чл. 15. Потребителя е длъжен да плати уговореното възнаграждение на PRODAISAM.BG в срок предварително уточнен от страните .

6 . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА PRODAISAM.BG :

Чл. 16. PRODAISAM.BG се задължава дапубликува и рекламира характеристиките на имота в сайта www.PRODAISAM.BG, както и други медии, в зависимост от избрания пакет.

Чл. 17. PRODAISAM.BG има право да постави воден знак на всяка една от напрвените, от него или нает от него подизпълнител, снимки на имота.

Чл. 18. PRODAISAM.BG има право да получи уговореното възнаграждение.

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА PRODAISAM.BG

чл. 19. Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на PRODAISAM.BG при ползване от него на УСЛУГИТЕ.

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрира ни с потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от Продай сам ЕООД.

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от PRODAISAM.BG за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.

PRODAISAM.BG си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

Доставчикът е регистриран по Закона за защита на личните данни . В сички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на  предоставените услуги.

8 . ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

Чл. 20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него потребителско име и парола и достъп доплатформата PRODAISAM.BG спрямо регистрирания профил, съответно продавач или купувач .

Чл. 21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско имеипарола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско имеипарола.

Чл. 22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно PRODAISAM.BG за всяко неоторизирано използване на потребителско име ипаролаили за всяко друго нарушаване на сигурността.

Чл. 23. В случай на загубване (забравяне) на паролата, PRODAISAM.BG ще генерира автоматично нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща или GSM телефон през системата за регистрация.

Чл. 24. PRODAISAM.BG не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

9 . ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 25. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, видео, снимки или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.

Чл. 26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на prodaisam.bg за да:
•    формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
•    фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание
, предавано чрез УСЛУГИТЕ; да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;
•    да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("ПРАВА ") на която и да е страна, правата, за чието ползване, принадлежат на Продай сам ЕООД ;
•    да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти ;
•    да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване ;
•    да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време ;
•    да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА ;
•    да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони ;
•    да преследва, обижда или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ ;
•    да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

10 . ДРУГИ

Чл. 27. PRODAISAM.BG има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

Чл. 28. PRODAISAM.BG си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

Чл. 29.Мерки по отношение на нарушителите: PRODAISAM.BG има правото да изтрие всяка информация, оферта или акаунт, които нарушават тези правила. При изтриването на акаунт автоматично се изтриват всички обяви в акаунта.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че PRODAISAM.BG е свързан с тази мрежа, PRODAISAM.BG не гарантира, че потокът информация към и от PRODAISAM.BG няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL ( криптирана връзка ), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.Координатите на PRODAISAM.BG са следните :

Тел : +359 896 776 324; 0700 800 96
E-mail : info@prodaisam.bg