info@prodaisam.bg +359 896/PRODAI +359 896 776 324

2. Финансиране и такси при придобиване на имот


Инвестиране на собствени средства за закупуването на имот или ползване на банков кредит?

Изготвянето на план за покупка и финансиране ще Ви позволи да разберете всички разходи, свързани с процедурата за придобиване на недвижим имот.

Как да изготвим подобен план?


1. Вие изчислявате всички разходи свързани с проекта:
 • цената на покупката;
 • евентуален ремонт;
 • разноските за обезпечения и нотариалните такси.
2. Вие изчислявате всички средства, на които може да разчитате за финансиране на проекта:
 • собствен капитал;
 • спестявания;
 • кредит.
Бъдете предвидливи относно бъдещото развитие на вашите финанси и нужди.

Често при сделките с недвижими имоти се налага да бъде използван банков кредит за финансиране на покупката. Причините за това са различи, но могат да бъдат обобщени в две основни - липсата на налични свободни средства или нежеланието да се използва голяма сума, която може да бъде инвестирана в други идеи.

Когато купувате имот с жилищен кредит, бъдете внимателни с изброените неща:
 • Първоначалния капитал, който ще вложите е т.нар. Самоучастие;
 • Сумата, която банката би Ви отпуснала. Освен цената на самата покупка, пресметнете и допълнителните разходи за застраховки, такси за придобиване на имота и др. След като добиете ясна визия за изброените детайли, определете каква част от месечния Ви бюджет бихте могли да отделите за вноска по кредита. Добре е тази консултация да бъде направена с банков служител.
Основни фактори при определяне сумата на кредита:
 • Настоящите Ви месечни приходи и текущи разходи;
 • Срокът на кредита;
 • Пазарната стойност на имота, който ще служи за обезпечение. Пазарната цена на имота се определя от лицензиран оценител.

Предварително одобрение на жилищен кредит
 • избор на определен брой банки;
 • срещи с кредитни инспектори;
 • консултации относно условия по кредитиране (вид кредит, лихвени нива, ГПР, срокове, одобрения, неустойки, банкови такси, налични преференции и др.);
 • срок на валидност на одобрението (един, два или три месеца – в зависимост от банката);
 • процент на финансиране от пазарната стойност на имота.
Входиране на документи за отпускане на кредит (основни изисквания)
 • предварителен договор за покупко-продажба;
 • лични карти на кредитоискатели и съдлъжници;
 • попълнени документи предоставени от банката в едно с удостоверения за доходи от работодателя;
 • удостоверение за липса на данъчни задължения по чл.87 от ДОПК;
 • удостоверение за семейно положение;
 • изготвяне на експертна оценка за имота от лицензиран оценител (основен фактор за определяне крайния размер на финансирането);
 • документи касаещи собствениците на имота (списък предоставен от банката);
 • удостоверение за вещни тежести за имота 10 години назад;
 • избор на нотариус (предоставен списък от банката).
"Продай сам" предоставя възможност да ползвате безплатна консултация с кредитен специалист по ипотечно кредитиране, както и преференциални лихвени условия за кредит.

1. Нотариалното изповядване на сделката включва следните етапи:

 • фиксиране на дата и час за изповядването;
 • изготвяне на нотариален акт за покупко-продажба;
 • изготвяне на договор за ипотека;
 • подписване на нотариален акт за покупко-продажба;
 • подписване на договор за ипотека;
 • кешово разплащане;
 • издаване на удостоверение за вещни тежести, извършено по ред на въпросната банка;
 • банков превод към продавачите;
 • въвод във владение и предаване на ключове;
 • получаване на нотариален акт;
 • смяна партиди – ВиК, Толпофикация, Електроенергия, НАП (60 дни след вписването на сделката).

2. Tакси при извършване на покупко-продажба на имот

При изповядване на сделката страните дължат такси, чиито размер е фиксиран в тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
 • Местен данък- 2.5% - (Всяка сделка с недвижим имот, прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти на територията на Република България се облага с данък, (местен данък) съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/).
 • Такса за Вписване (Агенция вписвания) – 0.1% - Съгласно Тарифа №1 към Закона за държавните такси.
 • Нотариална такса - Изчислява се по определена скала и се плаща в процент от удостоверявания материален интерес (Закон за Нотариусите и Нотариалната дейност)
Удостоверяван материален интерес Нотариална такса (в лв.)
до 100 лв. включително 30,00 лв.
101 – 1000 лв. 30 + 1,5% за горницата над 100 лв.
1001 – 10 000 лв. 43,50 + 1,3% за горницата над 1 000 лв.
10 001 – 50 000 лв. 160,50 + 0,8% за горницата над 10 000 лв.
50 001 – 100 000 лв. 480,50 + 0,5% за горницата над 50 000 лв.
100 001 – 500 000 лв. 730,50 + 0,2% за горницата над 100 000 лв.
над 500 000 лв. 1 530,50 + 0,1% за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв.
* Към изчислената по таблицата нотариална такса от началото на 2007 г. се прибавя 20% данък добавена стойност (ДДС).
** Нотариусът не може да извършва сделки по прехвърляне и придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ако прехвърлителят има непогасени задължения за имота или непогасени държавни и общински вземания.

3. Кой заплаща разходите?

Всички разходи по сделката са между 3% - 4% от цялата стойност на сделката.
Според чл.45 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, местният данък се плаща от купувача на имота, освен ако не е договорено друго.
Според чл.186 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, разноските по договора и другите разходи се делят поравно между страните.
Кой колко ще плати от общите разходи е въпрос на договорка между страните.

4. Други разходи

 • предварително одобрение от банка, на основание личен доход - 20 или 50 лв., в зависимост от банката;
 • оценка на жилището за ипотеката - 120 или 200 лв., в зависимост от банката;
 • такса за усвояване на жилищен кредит - според тарифата на банката;
 • Удостоверение за тежести от Агенция по вписванията – зависи от срока, за който трябва да се извади 3 или 7 дни - 30 или 10 лв.;
 • такси по изваждане на документи, изискуеми от съответната банка или нотариус. /например: удостоверение за семейно положение, удостоверение по чл.87 от ДОПК за липса на данъчни задължения и други/

Лихвеният процент

Лихвеният процент е един вид цената, която се заплаща за получаването на заема. Той се изразява в проценти. Лихвата се прибавя към размера на заема и Вие ще я изплащате заедно с месечните вноски по ипотечния кредит.

Фиксирана лихва и променлива лихва
 • Фиксираната лихва не се променя по време на срока на ипотеката
 • Променливата лихва се променя съгласно колебанията на пазара.

Вашият финансов съветник ще Ви помогне да изберете най-добрия за Вас вариант.

Срок за погасяване

Срокът за погасяване е периодът от време, което ще Ви бъде необходимо за цялото изплащане на Вашия заем. Към настоящия момент, максималният срок за погасяване е 30 години.Нашият ангажимент

Продай сам Ви осигурява достъп до най-добрите имоти, директно от собственик. Без да се налага да давате излишни пари за комисиони на брокери.